Uzdatnianie wody

Zastosowanie i technologia

Woda pozyskiwana w procesie odwodnienia gruntu powinna spełniać określone kryteria, pozwalające na jej zrzut do kanalizacji, cieku wodnego lub zatłoczenia jej w ośrodek gruntowy. Ma to szczególne znaczenie przy inwestycjach prowadzonych w miejscach, w których do gruntu mogły przedostawać się substancje chemiczne. Tereny o których mowa, to w szczególności parki maszynowe, tereny poprzemysłowe, dawne rafinerie i stacje benzynowe. Przed przystąpieniem do prac odwodnieniowych pobierana jest próbka wody gruntowej, którą poddaje się analizie pod kątem między innymi obecności związków żelaza, metali ciężkich czy wartości PH. W przypadku, gdy woda nie spełnia kryteriów pozwalających na bezpośredni zrzut, koniecznym staje się jej uzdatnienie. Instalacja odwodnieniowa uzupełniona zostaje o zespół filtrów węglowych, których zadaniem jest doprowadzenie parametrów wody pozyskanej w trakcie odwodnienia do poziomu pozwalającego na jej odprowadzenie do właściwego odbiornika. Uzdatnianie wody, oferowane przez firmę Budwug, czerpie wprost z doświadczenia firmy Holscher Wsserbau, która prowadziła tego typu prace, z montażem skomplikowanej infrastruktury odprowadzającej włącznie nawet w takich miejscach jak centrum Berlina.

uzdatnianie-wody

Korzyści dla inwestora

Uzdatnianie wody z pomocą filtrów węglowych gwarantuje, że woda odprowadzana w procesie odwodnienia do kanalizacji lub cieków wodnych spełnia restrykcyjne normy jakościowe. Wiele inwestycji, szczególnie tych realizowanych na terenach przemysłowych wymaga przeprowadzenia procesu uzdatniania.

Zapisz