RODO

1. Administratorem danych osobowych jakie są udostępniane w związku z nawiązaniem bądź próbami nawiązania współpracy handlowej jest spółka pod firmą: Budwug spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luboniu.
2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@budwug.pl.
3. Dane będą przetwarzane w celach należytego wykonania umowy zawartej ze spółką a także na podstawy przepisów powszechnie obowiązującego prawa zezwalających na przetwarzanie danych w celach wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora (w celu dokonania rozliczeń finansowo – księgowych, terminowej dostawy zakupionych towarów, obsługi ewentualnych reklamacji, windykacji należności).
4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych przez spółkę (np. w celu dostarczenia towarów na miejsce wskazane przez klienta) a także rozliczenia transakcji (przez księgowość spółki) oraz ewentualnej windykacji i rozliczenia transakcji (poprzez udostępnienie danych przedsiębiorcy świadczącemu usługi faktoringu bądź ubezpieczającemu transakcje).
5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji pod względem podatkowym, to jest co najmniej pięć lat, licząc od końca roku w którym dokonano ostatniej transakcji.
6. Każdy, którego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Dane mogą być przenoszone a także przekazywane osobie, której dotyczą (w szczególności historia transakcji). W celu realizacji tej możliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (rodo@budwug.pl).