Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

Zadanie:

  • Wykonanie ścian szczelinowych wraz z kotwieniami
  • Odwodnienie terenu

Realizacja zadania

W okresie kwiecień 2010 do kwietnia 2011 roku dla Generalnego Wykonawcy Mostostalu Warszawa S.A. wykonaliśmy ściany szczelinowe szerokości 60, 80 oraz 100 cm – w ilościach odpowiednio 5440, 5125, oraz 4400 m2. Ściany szczelinowe zostały wykonane długości od 16 do 25 metrów i zostały zagłębione w warstwy spoiste, celem odcięcia dopływu wód gruntowych. Obwód obiektu wynosił 746 mb.

W trakcie wykonywania ścian szczelinowych po zachodniej stronie obiektu, podczas głębienia sekcji napotkaliśmy na przeszkody w postaci murów i kamieni. Dlatego też na długości 100 metrów, jeszcze przed wykonaniem murków prowadzących, wiertnicą Delmag RH 1413, świdrem średnicy 1 metra, przewiercaliśmy mury ceglane do głębokości 6 metrów.

Po zakończeniu ścian szczelinowych, w trakcie wykonywania wykopów okazało się, że murami tymi były doskonale zachowane mury obronne z XV wieku.

Stateczność ściany szczelinowej została zapewniona poprzez wykonanie przez naszą firmę stałych oraz tymczasowych kotew gruntowych.

Na czterech poziomach wykonaliśmy 360 sztuk stałych oraz 720 tymczasowych kotew gruntowych o łącznej długości 19 910 metrów. Od drugiego poziomu kotwy wykonywane były poniżej zwierciadła wody gruntowej. Materiał do wykonania kotew gruntowych dostarczyła nam firma Dywidag – Systems International Sp.z o.o.

Nasza firma wykonała również odwodnienie wykopu wewnątrz szczelinowego.